תקנון

תקנון האתר

 1. 1.      הגדרות

"החברה"- ח.ג. הבשרים של זלמן בע"מ, ח.פ. 513056473;

"האתר"- www.a129907-tmp.s520.upress.link;

"משתמש"- כל אדם לרבות תאגיד, הרשאי להשתמש באתר, לגלוש בו ולבצע פעולות במסגרתו, הכל בכפוף למילוי התנאים המפורטים בתקנון;

"המוצרים"- מוצרי מזון, כלי מטבח וכל המוצרים המוצעים למכירה באתר;

"פעולה"- כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות גלישה באתר ורכישת מוצרים המוצעים בו למכירה.

"עסקה"- מכירת המוצרים המוצעים למכירה באתר.

 1. 2.      כללי

        2.1.   תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה לכל דבר ועניין. השימוש באתר וביצוע פעולה או עסקה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. מובהר, כי גלישה באתר וביצוע פעולה או עסקה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להוראות התקנון ורואים במשתמש באתר כמי שקרא אותן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כי המשתמש מצהיר, כי הנו מודע ומסכים להוראות תקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה, האתר, בעלי החברה, בעלי האתר, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי תקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא היטב את התקנון עובר לגלישה באתר ולביצוע כל פעולה או עסקה בו.

        2.2.   אתר החברה הינו אתר המצוי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט, הנמצא בבעלות החברה ומנוהל ומופעל על-ידה או על-ידי מי מטעמה.

        2.3.   החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. כמו כן, רשאית החברה להסיר את האתר לחלוטין מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

        2.4.   החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולות באתר ו/או לבטל כל פעולה או עסקה של משתמש באתר שהתנהגותו אינה הולמת ו/או שאינה ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגוע בפעילותו התקינה של האתר.

        2.5.   תקנון זה ותנאיו ניתנים לשינוי, מחיקה, הוספה ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש להתעדכן בתקנון מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים החלים עליו באותה עת שכן אלו מחייבים אותו, במיוחד לפני כל שימוש וגלישה באתר וביצוע פעולה בו. הגרסה המופיעה באתר בכל עת היא הקובעת באותה עת לכל שימוש באתר ו/או ביצוע פעולה בו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתקנון, לתנאיו ו/או לשינויים שנעשו בו, עליו להימנע מלהמשיך לגלוש באתר ולבצע בו פעולות.

        2.6.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

        2.7.   האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.

        2.8.   הוראות התקנון חלות גם על גלישה ו/או שימוש באתר וביצוע כל פעולה בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר לרבות מכשירים ניידים, מחשבים נישאים, מחשבי לוח וכיו"ב.

        2.9.   כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1. 3.      מי רשאי לבצע פעולות באתר

רשאי לגלוש באתר ולבצע בו פעולות כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן ובכפוף לתנאי תקנון זה:

        3.1.   המשתמש הינו מעל גיל 18 או הינו גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל, והכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות לרבות רכישה של המוצרים המוצעים באתר.

        3.2.   במידה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו ("האפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לבצע פעולות באתר ו/או לגלוש בו בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים על מנת שתעשה על-פי תנאיו. כל פעילות באתר אשר תבוצע על-ידי קטינים מהווה הסכמה של האפוטרופוס והקטינים לאמור בתנאי התקנון. במידה שהמשתמש אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו ואת פעולותיו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. יחד עם זאת, כל פעולה או עסקה באתר שהתבצעה על-ידי מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס כאמור, לא תחייב את החברה.

        3.3.   המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל או תייר הנמצא כדין בישראל.

        3.4.   המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק על-ידי אחת מחברות האשראי המורשות בישראל.

        3.5.   המשתמש הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

        3.6.   החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות מכל סיבה שהיא לרבות בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

3.6.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.6.2. המשתמש מתגורר באזור אליו החברה לא מבצעת משלוחים;

3.6.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר בו התבקש למסור פרטים הן באתר והן בטלפון, פרטים שגויים במתכוון;

3.6.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה או בפעילותו התקינה של האתר.

3.6.5. בכוונת המשתמש למכור את המוצר שרכש באתר לצד שלישי ו/או לסחור בו.

        3.7.   החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצרים למשתמש בחתימת בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה במעמד האספקה ו/או בהצגת חשבונית ו/או מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבלו ממערכת ההזמנות של האתר.

 1. 4.      המוצרים המוצעים למכירה באתר

        4.1.   באתר קיימת זירת מכירות המציעה למשתמש מוצרים ממיטב היצרנים והיבואנים, במסגרתה תתבצענה רכישות של אותם מוצרים. המוצרים המוצעים באתר נבחרו בקפידה והם נמצאים תחת פיקוח וטרינרי של הרשות המקומית הרלוונטית ומשרד הבריאות או בעלי אישור מכון התקנים הישראלי (לפי העניין), ככל שהדבר נדרש. מוצרים הנמכרים דרך האתר, מוצעים למשתמש לרכישה במחיר הנקוב בו במועד ביצוע העסקה. החברה איננה היצרנית או היבואנית של המוצרים באתר.

        4.2.   המחירים המופיעים באתר במועד העסקה הם המחירים הקובעים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ואת מחירם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח ואלו מתווספים בסיום הליך הרכישה, הכל אלא אם צוין אחרת ובהתאם לסוג המוצר ולדרך האספקה שבחר המשתמש.

        4.3.   החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמש באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה לגבי ביצוע עסקה באתר. מובהר, כי תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות המופיעות באתר (לרבות הפרשי גוונים וצבעים ופרטי המוצרים) ובין המוצרים שיסופקו בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסכים. כמו כן, במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין המפרט בדף המוצר (כהגדרתו מטה), יגבר התיאור בדף המוצר ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתמונה.

        4.4.   כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

        4.5.   במקרה שמוצר מצוין באתר במחיר לא נכון בשל טעות סופר או טעות במידע על המחירים שקיבלה החברה מספקיה, תהיה לחברה זכות לסרב למלא הזמנה או לבטל עסקה שבוצעה במחיר לא נכון. לחברה קיימת זכות לסרב למלא הזמנה כאמור או לבטלה גם אם העסקה כבר אושרה וכרטיס האשראי של המשתמש חויב. ככל שכרטיס האשראי חויב עבור העסקה וזו בוטלה, יקבל המשתמש זיכוי לחשבון כרטיס האשראי בסכום שחויב.

        4.6.   החברה תעדכן את האתר כאשר מוצר אזל מהמלאי אולם ייתכנו מקרים בהם תתבצענה מספר רב של רכישות באתר בזמן קצר והנתונים אודות המלאי לא יתעדכנו באופן מיידי אלא זמן מה לאחר מכן. ככל שבוצעה הזמנה ולאחר מכן התברר, כי המוצרים שהוזמנו אזלו מהמלאי, תודיע על כך החברה למשתמש תוך 7 ימי עסקים, ותאפשר לו לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך ובין ביטול העסקה.

 1. 5.      רכישה באתר

        5.1.   האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר ובמחירים אטרקטיביים. המשתמש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה באתר.

        5.2.   עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג "דף מוצר", המציג את המוצר המוצע למכירה, מאפייניו ומחירו ("דף מוצר"). החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים, ללא הודעה מוקדמת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

        5.3.   על מנת לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר וכן פרטים נוספים (ככל שהדבר נדרש- כמות, משקל וכיו"ב). לאחר בחירת המוצר יש להקליד את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי וכן לבחור את דרך האספקה ("טופס ההזמנה"). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירה והקלדה של הפרטים הנכונים והמדויקים שאם לא כן, לא תוכל החברה להשלים את ההזמנה ולהבטיח את ביצועה. יצוין, כי ניתן לראות את ההזמנה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" באתר.

        5.4.   חיוב המשתמש בגין העסקה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום פעולת הזמנה. לאחר סיום פעולת ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה, כי העסקה אושרה. יודגש, כי העסקה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במקרה זה, על מנת להשלים את העסקה, יידרש מהמשתמש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת התשלום וקבלת אישור מאת חברת האשראי לביצוע העסקה. ככל שהמשתמש לא יצור קשר עם החברה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה כאמור ו/או ככל שלא יתקבל אישור מחברת האשראי, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.

        5.5.   במקרה בו המשתמש אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, יכול המשתמש ליצור קשר עם החברה ולמסור את פרטי האשראי באמצעות הטלפון המופיע באתר. העסקה תשתכלל רק כאשר המשתמש ייצור קשר עם החברה וימסור את פרטי כרטיס האשראי שלו במדויק והחברה תאשר את העסקה. יובהר, כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג החברה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

        5.6.   לאחר ביצוע העסקה ואישורה על-ידי חברת האשראי, תרשם העסקה במחשבי החברה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצועה בתוך 72 שעות מהשלמתה. יודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את החברה. יצוין, כי המידע שיוכנס על-ידי המשתמש לאתר לרבות מילוי כתובת הדואר האלקטרוני במקום המיועד לכך באתר, ישמש, בין היתר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים של החברה, זאת לאחר קבלת אישור לכך על-ידי המשתמש, הכל בכפוף למדיניות הפרטיות בתקנון.

        5.7.   במקרה שבו לא תוכל החברה לעמוד בהזמנה כפי שהוזמנה מכל סיבה שהיא, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות באתר, לא תבוצע ההזמנה ולא יגבה כל תשלום מהמשתמש. השלמת העסקה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה שהחברה לא תוכל לעמוד בהזמנה ו/או שמוצר אזל מן המלאי ו/או שקיימת בעיה כלשהי באספקתו, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה והוא יזוכה ככל שחויב. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, בהודעה טלפונית או במסרון לנייד, על-פי בחירת החברה. במקרה זה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה.

        5.8.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל עסקה או לקבוע כמות מינימלית להזמנה של מוצר מסוים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

        5.9.   החברה אינה אחראית לאי השלמת עסקה באתר או בטלפון הנובע מהזנה או מסירה של פרטים שגויים מכל סיבה שהיא על-ידי המשתמש. על המשתמש להקפיד על מסירה מדויקת של הפרטים ולבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר.

      5.10. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מסירת פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש מהלך העסקה.

 1. 6.      ביטול עסקה על-ידי המשתמש

        6.1.   משתמש אשר ביצע עסקה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו על-פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן"), ובהתאם להוראות התקנון, כפי שיפורט להלן.

        6.2.   זכות ביטול עסקה לא חלה לגבי מוצרי מזון וטובין פסידים. כלומר, לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצרי מזון וטובין פסידים, לאחר ביצוע ההזמנה.

        6.3.   לגבי מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים- משתמש המעוניין לבטל עסקה, רשאי לעשות כן על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: [email protected] או בפקס' המופיע באתר, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום שקיבל המשתמש את המוצר.

        6.4.   על המשתמש מוטלת החובה לוודא את קבלת ההודעה על ביטול עסקה בחברה. כמן כן, יש לציין בהודעה על ביטול עסקה את פרטי ההזמנה ולצרף חשבונית.

        6.5.   עם קבלת ההודעה על ביטול עסקה, תבטל החברה את החיוב (ככל שהמשתמש חוייב) ואם זוכה חשבונה של החברה, יושב למשתמש סכום החיוב באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול עסקה. ככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי של המשתמש כאמור, מכל סיבה שהיא, או שהתשלום בוצע במזומן או בשיק מזומן, תשיב החברה למשתמש את התמורה במזומן או בשיק מזומן. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על-פי ערכו של המוצר ביום ביצוע העסקה. יצוין, כי זיכוי על מוצר שנרכש במבצע, בהנחה, באמצעות קופון או בתווי קנייה יהיה בהתאם לערך העסקה שבוצעה בפועל.

        6.6.   על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמשתמש קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר קיימת אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 24 שעות ממועד קבלת המוצר כאשר מדובר במוצרי מזון או טובין פסידים ובתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר מדובר במוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים. ביטול עסקה יעשה על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר אלקטרוני- [email protected] או בפקס' המופיע באתר, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה שביטול מהטעמים הנ"ל יימצא מוצדק, יזוכה המשתמש במלוא סכום העסקה באותו האופן שבו בוצע התשלום.

        6.7.   בכל מקרה של ביטול עסקה, על המשתמש להשיב את המוצר לחברה על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם, תקין, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש. לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שניזוק או שנעשה בו שימוש. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה או הושחתה או מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון, שימוש רשלני ו/או בזדון ו/או שלא על-פי הוראות השימוש, הוראות האחסנה ו/או הוראות היצרן/היבואן/החברה.

        6.8.   תחת ביטול עסקה ובהסכמת החברה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, יכול המשתמש להחליף את המוצר במוצר שווה ערך אחר (ככל שקיים כזה). על המשתמש להגיע באופן עצמאי לאחד מסניפי החברה בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות, על מנת לבצע את ההחלפה.

        6.9.   בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה של ביטול עסקה על-ידי המשתמש שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר נשוא הביטול או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ככל שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי וחברת האשראי או הגוף שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בתשלום שנגבה ממנה.

      6.10. ביטול עסקה לפי סעיף 6 זה, יחול אך ורק על עסקה שסכומה עולה על 50 ₪, אלא אם יוחלט אחרת על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

      6.11. לא ניתן לבטל עסקה שלא בהתאם להוראות התקנון ולהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו על-פיו.

 1. 7.      ביטול עסקה על-ידי החברה

        7.1.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה שביצע משתמש ו/או להגביל או לבטל את זכותו של משתמש לבצע פעולות באתר, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

7.1.1.     בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם, נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ו/או כל פעולה שבוצעה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: תקלות חשמל, תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, שריפה, שביתה, חבלה כלשהי, אירוע בטחוני ותקלות שמקורן במזג האוויר ובנזקי טבע.

7.1.2.     במקרה שלאחר סיום ביצוע העסקה התגלה, כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

7.1.3.     במקרה שלא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש ו/או במקרה שהמשתמש לא השלים את הזמנתו באתר, לרבות עקב אי הזנת פרטים או אמצעי תשלום ו/או במקרה שהמשתמש מסר בעת ביצוע העסקה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

7.1.4.     במקרה שיתברר לחברה, כי המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או שעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון ו/או בניגוד להוראות הדין.

7.1.5.     במקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו.

7.1.6.     במקרה שהחברה סבורה, כי בכוונת המשתמש למכור את המוצרים שנרכשו על-ידו באתר לצד שלישי. המשתמש מאשר ומתחייב, כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.

7.1.7.     במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים, כולם או חלקם, בכל אופן שהוא ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים למשתמש ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע העסקה למועד האספקה המשוער שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה.

7.1.8.     במקרה שהכתובת שמסר המשתמש בעת ביצוע העסקה נמצאת מחוץ לאזור פעילות החברה ו/או מוגבלת לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת.

7.1.9.     במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל דבר אחר הנוגע למוצר או בקבלת פרטים מן המשתמש.

7.1.10.  במידה שיתברר לחברה, כי אין ביכולתה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש או להבטיח אספקה למשתמש בכתובתו כפי שנמסרה במועד ביצוע העסקה.

7.1.11.  במקרה שמשתמש ביצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק בידיו.

        7.2.   בוטלה עסקה על-ידי החברה, מכל סיבה שהיא, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

        7.3.   בוטלה העסקה כאמור לעיל, תיידע החברה את המשתמש ותשיב לו את מלוא התמורה ששילם (ככל ששילם) באופן שבו בוצע התשלום והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

 1. 8.      אחריות ושירות

        8.1.   השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש ולא תהיה למשתמש באתר כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האתר, המוצרים המוצעים בו, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו.

        8.2.   כל המוצרים הנמכרים באתר נבדקו בקפדנות לפני יציאתם ממפעלי היצרן או החברה ונהנים מהאחריות ומהשירות המקובלים, הכל בהתאם לפרטי האחריות המופיעים באתר ו/או על גבי המוצר ובתקנון וכן להוראות הדין. החברה מספקת אחריות למוצרים, לאיכותם ולטיבם, ובמקרה של תקלה כלשהי במוצר, על המשתמש לפנות לחברה, על-פי פרטי ההתקשרות עימה. בכל פנייה בנושא אחריות ושירות, על המשתמש לציין את פרטי ההזמנה ולהציג את החשבונית, טופס רכישה, תעודת משלוח ויתר המסמכים שצורפו למוצר או נשלחו למשתמש. יובהר, כי החברה אינה מייצרת את כל המוצרים באתר והאחריות לאיכותם, לטיבם ולתקינותם של אלה מוטלת על היצרן ו/או הספק בלבד בכפוף להוראות באתר ו/או על גבי המוצר ובמקרה של תקלה כלשהי במוצר, על הצרכן לפנות לחברה, אשר תלווה את המשתמש ותסייע לו במימוש האחריות מול היצרן ו/או הספק או לפנות ישירות ליצרן ו/או לספק, בהתאם להוראות כאמור.

        8.3.   האחריות על מוצרי מזון או טובין פסידים כוללת פגם או קלקול שקיים במוצר עם קבלתו אצל המשתמש או שנגרם למוצר במהלך 24 שעות ממועד קבלתו אצל המשתמש ("תקופת האחריות"), הכל תוך שימוש רגיל וסביר במוצר ועל-פי ייעודו, על-פי הוראות השימוש והוראות האחסנה, כפי שמופיעות באתר.

        8.4.   האחריות על מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים כוללת פגם, קלקול או בלאי בלתי סביר שנגרם למוצר במהלך תקופת האחריות (המשתנה ממוצר למוצר בהתאם למדיניות היצרן, הספק ו/או החברה וכפי שמוגדרת לגבי כל מוצר באתר ו/או על גבי המוצר), הכל תוך שימוש רגיל וסביר במוצר, שימוש אישי או ביתי בלבד ועל-פי ייעוד המוצר והוראות ההפעלה והשימוש.

        8.5.   האחריות על המוצרים לא תחול במקרים הבאים:

8.5.1.     המוצר הושחת, נשבר, נקרע או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון או לא תקין במוצר, שימוש שלא על-פי ייעודו ו/או שלא על-פי הוראות השימוש, הוראות האחסנה, ההוראות באתר ו/או הוראות היצרן/היבואן/החברה, שימוש רשלני ו/או בזדון.

8.5.2.     Ÿהפגם או הקלקול במוצר נובע מאש, כימיקלים, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר;

8.5.3.     הפגם או הקלקול נגרם כתוצאה מטיפול כלשהו שנעשה במוצר על-ידי המשתמש או על-ידי גורם כלשהו מלבד החברה או מי מטעמה;

8.5.4.     נעשה ניסיון לתקן את המוצר על-ידי גורם כלשהו מלבד החברה או מי מטעמה;

8.5.5.     Ÿהמוצר לא נמצא ברשות המשתמש ששמו מופיע על-גבי החשבונית;

8.5.6.     המוצר לא אוחסן בהתאם להוראות האחסנה;

8.5.7.     Ÿהפגם או הקלקול נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.

        8.6.   לצורך מימוש האחריות על המשתמש למסור את המוצר בכוחות עצמו ועל חשבונו באחד מסניפי החברה (בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות של החברה), בצירוף מכתב המפרט את מהות הפגם או הקלקול, מספר ההזמנה וחשבונית, הכל אלא אם התקבלו מהחברה הנחיות אחרות. החברה תבחן את המוצר ותחליט על-פי שיקול דעתה הבלעדי, האם הפגם או הקלקול עומד בתנאי האחריות. יצוין, כי לעתים המוצר יישלח לבדיקות אצל צד שלישי ועל כן, הליך מימוש האחריות עלול לארוך זמן מה.

        8.7.   במידה שימצא, כי המוצר עומד בתנאי האחריות, החברה תתקן את המוצר או תחליפו במוצר חדש (זהה או שווה ערך ומסוג ואיכות דומים) ובלבד שהמוצר ו/או החלקים הנדרשים לתיקונו נמצאים במלאי או שינתן זיכוי כספי בגובה שווי המוצר, הכל בהתאם לסוג המוצר ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. לאחר תיקון או החלפה של מוצר, המוצר המתוקן או החדש יישלח למשתמש ללא דמי משלוח. ככל שהחברה תחליט, כי יש להחליף את המוצר או החלק בחדש והמוצר או החלק חסר במלאי, יוכל המשתמש לבחור במוצר חלופי שווה ערך (ככל שקיים כזה) או להמתין לחידוש המלאי. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בתיקון המוצר, במוצר חדש או במוצר חלופי דומה ושווה ערך, יינתן לו זיכוי כספי. יובהר, כי מאחר שהמוצרים וחלקיהם מיובאים מחו"ל, הרי שחידוש המלאי או תיקון מוצר במקרה של חוסר במוצר או בחלק מסוים, עלול לארוך זמן רב. המשתמש מסכים, כי הבעלות על מוצר שהוחלף ו/או על חלקים שהוחלפו במוצר שתוקן, תעבור לחברה ואלו יהפכו באופן אוטומטי לרכושה. יובהר, כי תקופת האחריות על מוצר שתוקן או הוחלף לא תוארך או תחודש וזו תיוותר ללא שינוי.

        8.8.   במידה שימצא, כי האחריות על המוצר אינה חלה מהסיבות שצוינו לעיל או שהמוצר אינו עומד בתנאי האחריות מכל סיבה שהיא, והמשתמש יבקש כי החברה תתקן את המוצר והחברה תיאות לעשות כן, על המשתמש לשאת בעלות התיקון והחלקים הנדרשים לתיקון או בעלות החלפתו בחדש, ככל שלא ניתן לתקנו וכן בעלות משלוח המוצר המתוקן/החדש למשתמש, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

        8.9.   החברה לא תהיה אחראית על אופן השימוש במוצר על-ידי המשתמש ותוצאותיו והמשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן השימוש במוצר שרכש באתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש לא נכון במוצר ו/או שלא על-פי ייעודו ו/או שלא על-פי הוראות השימוש, הוראות האחסנה, ההוראות באתר ו/או הוראות היצרן/היבואן/החברה, תהיה עילת התביעה אשר תהיה.

      8.10. החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמש. השימוש באתר, המוצרים והשירותים המוצעים בו ניתנים כמות שהם. לא תהיה למשתמש באתר כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין תכונות המוצר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו ועל המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר טרם רכישתו.

      8.11. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, ועל המשתמש לאמת את דיוקו ואמיתותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, כי תכני האתר והמוצרים המוצעים בו למכירה אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

      8.12. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). כמו כן, החברה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

      8.13. החברה לא תהיה אחראית לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר על-ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה ולתוצאותיה.

      8.14. החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות האתר ופעילותו. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר, תכניו ושירותיו. יובהר, כי האתר, תכניו ושירותיו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית והחברה אינה מתחייבת, כי השימוש באתר לא יופרע ויינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו לא התאפשר שימוש באתר מהסיבות הנ"ל או מכל סיבה אחרת, למקרה בו עסקה לא התקבלה ו/או לא הושלמה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת שימוש באתר וביצוע עסקה.

      8.15. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או ביצוע עסקה בו, שלא על-פי תקנון זה ו/או בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר, תהיה עילת התביעה אשר תהיה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בתוך כך, החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר ועל אבטחת המידע באתר, אף-על-פי שתפעל לשם כך ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה הנובעת מכך. בכל מקרה, תוגבל אחריותה של החברה בקשר לאיחור, עיכוב או כשל באספקת המוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד, ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה, ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצרים שנרכשו על-ידי המשתמש באותה עסקה.

      8.16. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, בעלי המניות שלה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם במישרין ו/או בעקיפין עקב הפרת תקנון זה ובכלל זה, פגיעה במוניטין, פגיעה מסחרית או כלכלית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, בעלי המניות שלה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על-פי תנאי התקנון או הדין אין לחברה אחריות לגביו או שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על- ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאי תקנון זה.

 1. 9.        אספקת המוצרים

        9.1.   החברה תספק כל מוצר הנרכש על-ידי משתמש באתר לכתובת בישראל (כפי שהוקלדה על-ידו בעת ביצוע העסקה, כמען למשלוח הזמנה), זאת תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וקבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת האשראי, ככל שמועד זה חל בימים א' עד ה' ותוך 72 שעות ככל שמועד זה חל ביום ו', הכל אלא אם צוין אחרת ובהתאם לדרך האספקה שבחר המשתמש ולמדיניות המשלוחים של החברה. לא ניתן יהיה לשנות את דרך האספקה לאחר השלמת הרכישה.

        9.2.   האספקה למשתמש בכתובת שמסר בעת ביצוע העסקה תהיה מוגבלת לישובים ולאזורי המשלוחים כפי שמופיעים באתר. החברה רשאית להודיע למשתמש, כי אין באפשרותה לספק הזמנה לאזור מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה, המשתמש לא יחויב בדמי משלוח ויהיה עליו לאסוף את המוצר באופן עצמאי מאחד מסניפי  החברה בכתובות המופיעות באתר ובתקנון, בתיאום מראש ובמסגרת שעות פעילות החברה או יהיה רשאי לבטל את העסקה, זאת אלא אם החליטה החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את העסקה.

        9.3.   המשתמש רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ללא חיוב בדמי משלוח. משתמש שבחר באפשרות זו יגיע בכוחות עצמו לאחד מסניפי החברה בכתובות המופיעות באתר ובתקנון, בתיאום מראש ובמסגרת שעות פעילות החברה, ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לצורך איסוף הזמנתו.

        9.4.   לעתים עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של הזמנה או מוצר מסוים בהזמנה. ההגבלות יכולות לנבוע מסיבות כגון משקל גבוה, שבירות גבוהה, גודל המוצר, מספר רב של מוצרים וכיו"ב. במידה שהזמנה כוללת מוצר שחלה עליו מגבלת משלוח, תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר, אם מוצר מסוים הנכלל בהזמנה, ניתן לאיסוף עצמי בלבד כל אותה הזמנה תוגבל לאיסוף עצמי. למשתמש עומדת האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת.

        9.5.   דמי המשלוח יתווספו להזמנה עם סיומה בהתאם למוצרים הכלולים בה ולמאפייניהם ובהתאם לדרך האספקה שנבחרה. בנוסף, יתכן חיוב שונה מחיובי משלוחים רגילים במקרה של פריטים רבים, כבדים או במשלוחים לישובים מרוחקים, אשר יחויבו בתוספת תשלום בהתאם לדרישת החברה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.

        9.6.   ככל שבחר המשתמש באספקה באמצעות משלוח, נציג החברה יצור קשר עם המשתמש על מנת לתאם עימו מועד וטווח שעות לאספקה. במקרה שהמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בביתו (בכתובת כפי שהוקלדה על-ידו בעת ביצוע העסקה כמען למשלוח ההזמנה), במועד האספקה ובטווח השעות שתואם עימו, תיצור החברה קשר עם המשתמש על מנת לקבל הנחיותיו לגבי המשלוח.

        9.7.   לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

        9.8.   מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמני האספקה המפורטים בתקנון, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. או אז תמסור החברה הודעה על כך למשתמש, אשר יהיה רשאי לבטל את העסקה. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר או הקליד המשתמש.

        9.9.   החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לעמוד בזמני האספקה המפורטים בתקנון ואף להקדימם יחד עם זאת, מובהר, כי זמני האספקה המפורטים בתקנון הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ועיכובים באספקת המוצרים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה אלא בצד שלישי. המשתמש מאשר, כי ידוע לו שאפשר שאספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער והחברה לא תישא באחריות בגין עיכובים באספקה ולא תהיה למשתמש כל דרישה, טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים אלה.

      9.10. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון כהגדרתו בסעיף 7.1.1 ‎לעיל ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתות, השבתות וכיו"ב. בנסיבות אלה של איחור או עיכוב באספקה תיידע החברה את המשתמש מיד עם היוודע הדבר ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספו.

      9.11. החברה תספק רק מוצר אשר שולמה עבורו התמורה במלואה.

      9.12. החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. באזורים אלה, החברה תהיה רשאי לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמו מראש או לבטל את העסקה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

      9.13. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עסקים בלבד וזמני האספקה כפי שמצוינים בתקנון או באתר כוללים רק את חישובם ונספרים החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המשתמש (ימי א' עד ה' בכל שבוע קלנדרי, לא כולל שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, זאת בכפוף למדיניות המשלוחים של החברה.

      9.14. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו על גבי שובר ו/או הצגת אישור הזמנה ו/או חשבונית ו/או לדרוש כל אמצעי זיהוי אחר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כתנאי למסירה המוצר לידי המשתמש.

      9.15. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף בכל עסקה הינו המחיר המופיע באתר במועד השלמתה.

 1. 10.  קניין רוחני

      10.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, תכניו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם, תמונותיהם וכיו"ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו וכן כל מידע אחר המתפרסם או מוצג על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.

      10.2. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הקניין הרוחני ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב וכיו"ב) כולו או חלקו, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

      10.3. אין לעשות כל שימוש בנתונים המופיעים באתר, בבסיס הנתונים שלו, ברשימות המוצרים בתמונות המופיעות בו ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו ולהציגם במקום אחר, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ייעודיות ואין להפעיל ו/או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם) ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי.

      10.4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

      10.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בתוך כך, אין להציג את האתר, תכניו ו/או המוצרים הנמכרים בו בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר, תוכן האתר ו/או המוצרים הנמכרים בו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

      10.6. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), השם "הבשרים של זלמן" (בכל צורותיו והטיותיו), שם החברה, שם המותג, שם האתר, שמות מתחם (Domain Name), סימני לוגו (logo), אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, פרסומות של החברה וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם כולם רכושה של החברה ובבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

      10.7. ככל שהחברה עושה שימוש באתר בסימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, מפרטים, שרטוטים וכיו"ב) שנמסרו לה לפרסום על-ידי חברות אחרות או שהשימוש בהם אושר על-ידן, סימני המסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

 1. 11.  סודיות אבטחה ופרטיות

      11.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר וקיימת מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר, כפי שתפורט בהמשך, והחברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת.

      11.2. בעת שימוש באתר וגלישה בו נאסף מידע על המשתמש. מידע זה יישמר במערכות המחשב של החברה. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, פעולות שביצע באתר, מוצרים שרכש, פרטי עסקאות שביצע, אמצעי התשלום ששימשו אותו (לא פרטי כרטיס האשראי) וכיו"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, בעת שביצע הזמנה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, הדפים שבהם צפה המשתמש, ההצעות, המוצרים, השירותים והתכנים שעניינו אותו, זמן שהיית המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה לאתר ועוד. החברה רשאית לשמור מידע זה ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בין היתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, שיפור האתר ויצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך. המשתמש מודע לכך ומסכים בעצם שימושו באתר, כי החברה תשמור מידע ותעשה בו שימוש כאמור.

      11.3. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת ביצוע רכישה באתר, בעת הרשמה לאתר, בעת הרשמה למועדון הלקוחות של החברה ו/או בעת הרשמה לרשימת הדיוור של החברה, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לביצוע אותה פעולה. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על-פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית במידה ויבקש לעשות שימוש באתר, לבצע בו רכישה, להירשם לאתר, להירשם למועדון הלקוחות של החברה ו/או להירשם לרשימת הדיוור. ללא מסירת הפרטים לא יוכל המשתמש לבצע פעולות אלה.

      11.4. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות הפרטיות ו/או על-פי הוראות כל דין, וזאת על מנת-

11.4.1.  לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;

11.4.2.  לתפעל את האתר ולאפשר ביצוע עסקאות בו;

11.4.3.  לצורך שמירת קשר עם המשתמש ושיפור התקשרות עימו;

11.4.4.  לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר;

11.4.5.  לשנות או לבטל שירותים, תכנים ומוצרים קיימים;

11.4.6.  לצורך רכישת מוצרים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים לגביהם;

11.4.7.  כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי העניין של המשתמש.

      11.5. החברה מעוניינת לשלוח אל המשתמש מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע בדבר מוצריה ושירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אל המשתמש בכפוף לקבלת הסכמתו לכך באמצעות אישורו של התקנון בעת ביצוע הזמנה, הרשמתו למועדון הלקוחות של החברה ו/או הרשמתו לרשימת הדיוור באתר, בהתאם לדרישות החוק, ובכל עת יהיה ביכולתו לבטל את הסכמתו ו/או הרשמתו ולחדול מקבלת המידע, באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: [email protected] או בפקס' המופיע באתר.

      11.6. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יתייחס אל המשתמש אישית ולא יאפשר את זיהויו.

      11.7. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.6 לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

11.7.1.  העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע העסקה וכן לגורם המספק את המוצרים למשתמש לצורך ביצוע האספקה;

11.7.2.  אם המשתמש ירכוש מוצרים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת העסקה;

11.7.3.  לצורך מימוש אחריות ושירות על המוצרים;

11.7.4.  במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;

11.7.5.  אם המשתמש יבצע באתר פעולות בניגוד לדין;

11.7.6.  אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;

11.7.7.  אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר לצד שלישי וכן במקרה שתתמזג עם צד שלישי או תמזג את פעילותה ו/או פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

      11.8. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

      11.9. החברה רשאית להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר או לפרסם בו. במקרה זה, המודעות שבהן המשתמש צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבו של המשתמש. ה- Cookies כאמור, מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה, והחברה אינה אחראית על שימוש באתרים אלה.

    11.10.   החברה או מי מטעמה מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ונוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת ששירותיה ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ואין היא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ככל שגישה בלתי-מורשית תתרחש.

    11.11.   האתר הינו אתר מאובטח, כל הנתונים אשר יוזנו למערכת על-ידי המשתמש בעת הגלישה באתר ו/או ביצוע עסקה באתר, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. החברה אינה עושה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד שלישי שהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה על-ידי המשתמש. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש באמצעותו ביצע פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה מאחר שהחברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר, כי מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת כאמור מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, כהגדרתו בסעיף 7.1.1 ‎לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 1. 12.  תנאים נוספים

      12.1. החברה מנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות המבוצעות באתר. רישום זה בדבר הפעולות המבוצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בו ולנכונות הפעולות.

      12.2. כל הודעה למשתמש תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידו במהלך ביצוע העסקה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר אלקטרוני, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך יום עסקים אחד מיום שנשלחה.

      12.3. החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר, בדף החברה בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת כל תגובה, משוב, תיוג, שיתוף, תמונה ו/או תוכן כלשהו ("תוכן"), אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה. המשתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב, כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר, בדף הפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת בכל עת וללא כל תמורה שהיא. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך שמרגע פרסום התוכן ו/או העלאת תכנים מכל סוג שהוא לאתר, לדף הפייסבוק של החברה ו/או למדיה חברתית אחרת, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר, כי היה מודע לכך בהחלטתו לעשות שימוש בשירותים אלה. המשתמש מאשר, כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתמש, כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

      12.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק של החברה ו/או למדיה חברתית אחרת ו/או להציג באמצעות אלה כל מידע, תכנת מחשב, אמרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע, הסתה ו/או תרמית ו/או בלתי מדויקים, פוגעניים, שקריים, מסולפים, בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת, בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים ו/או בלתי חוקיים, מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של החברה ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהוים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות החברה ו/או צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות). המשתמש יישא באופן בלעדי באחריות לכל הפרה של האמור לעיל על-ידו.

      12.5. מובהר, כי אישור תנאי התקנון על-ידי המשתמש, הרשמתו לאתר, הרשמתו למועדון הלקוחות של החברה ו/או הרשמתו לרשימת הדיוור של החברה אשר בוחר למלא פרטים כגון: דואר אלקטרוני, מס' נייד וכיו"ב, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל ברשימת התפוצה של החברה ולקבל הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו ללקוחות החברה ו/או לכלל הציבור, בין היתר, באמצעות שליחת הודעות לדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או מסרונים שיישלחו ישירות למכשירו הנייד.

      12.6. החברה רשאית לפרסם מעת לעת מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה ו/או לכלל הציבור והיא רשאית לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההצעות או המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

      12.7. תנאי תקנון זה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן, מפיץ או שלוח בין החברה לבין המשתמש.

      12.8. אם תנאי מתנאי התקנון ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה שהיא, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה זה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

      12.9. תנאי התקנון מהווים את ההסכם המלא בין החברה לבין המשתמש בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולביצוע פעולות בו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לאתר ולתוכנו.

 1. 13.  שירות לקוחות/יצירת קשר

לפרטים ולבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות האתר תחת הכותרת "צור קשר", בדואר אלקטרוני: [email protected], בטלפון: 03-6829671, או בפקס' 03-6526861. שעות פעילות החברה: סניף תל-אביב- רחוב נסים אלוני 10, תל אביב, בימי א' בין השעות 09:30 ל- 19:30, בימים ב' עד ה' בין השעות 09:00 ל- 20:30 ובימי ו' בין השעות 08:00 ל- 16:00; סניף יפו: שד' ירושלים 20, יפו, בימים ב' עד ה' בין השעות 08:00 ל- 19:00 ובימי ו' בין השעות 09:00 ל- 16:00. ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה או הבהרה הנוגעת לאתר, לביצוע עסקה, להזמנות, מוצרים, מפרטים, מאפיינים, הוראות שימוש, אחריות, שירות וכל נושא אחר. שירות הלקוחות ישמח לעמוד לשירות המשתמש בכל שאלה ובכל נושא על מנת להנעים את חווית השימוש באתר וביצוע רכישה בו ולהפכה לפשוטה, יעילה ומהירה.

 1. 14.  התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה, טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לאתר על-ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך תקופת התיישנות מוסכמת כמשמעותה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 1. 15.  דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקה ו/או כל פעולה בו, תהיה לבית משפט השלום בתל-אביב ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

עודכן ביום: 16.11.2017

טל"ח

0
  0
  עגלת הקניות שלכם
  המינימום להזמנה במשלוח הוא 199 ש״ח
  העגלה שלכם ריקה חזרו לחנות

   אפשרויות משלוח לבחירה בקופה:

   הרצליה ורמה"ש - 65 ש"ח
   אזור, חולון וראשל"צ - 40 ש"ח
   ת"א-יפו, בת ים, ר"ג וגבעתיים - 35 ש"ח

   התחלת שיחה
   בואו נדבר
   שלום! איך אנחנו יכולים לעזור?
   דילוג לתוכן